บริษัท Value Innovation เป็นบริษัทที่มีความชำนาญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับบริษัทญี่ปุ่น ที่กำลังขยายตัวในประเทศไทย

สมัคร

สมัครได้โดยตรงทางWebsite หรือทางFax

■สมัครทางWebsite

กรุณากรอกรายละเอียดเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษลงในแบบฟอร์มข้างล่างนี้และกด(สมัคร:SUBMIT)เพื่อทาการสมัคร
ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบและผู้ติดต่อเป็นบุคคลเดียวกันให้กรอกรายละเอียดลงในช่องผู้ติดต่อ
กรุณากรอกรายละเอียดในช่องที่มี(*)ให้ครบถ้วน

* วันที่เข้าร่วมสัมมนา
* ชื่อบริษัท
 กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
 ผู้รับผิดชอบ
  ชื่อ-นามสกุล
  แผนก
  ตำแหน่ง
 ผู้ติดต่อ
  ชื่อ-นามสกุล
  แผนก
  ตำแหน่ง
* ที่อยู่
* เบอร์โทรศัพท์
  FAX
* e-mail
 ผู้สมัคร
  แผนก
  ตำแหน่ง
* ชื่อ-นามสกุล
* e-mail
■สมัครทางFax

กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ส่งFaxมายังหมายเลข 0-2260-8360-1